fbpx
Regionální kancelář: Petrohradská 893/34, 101 00 Praha - Vršovice
+420 257 171 717
kobzaj@psp.cz

Informace související s komunálními volbami

Informace související s komunálními volbami

Volební právo občanů jiných členských států EU ve volbách do zastupitelstev obcí v 2018 Právo volit a právo být volen ve volbách do zastupitelstva obce upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „volební zákon“) v § 4 a § 5.

V současné době mohou volit a být voleni pouze ti cizinci, kteří jsou státními občany jiných členských států Evropské unie: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko. Právo volit v České republice mohou občané těchto států realizovat pouze tehdy, pokud jsou u místně příslušného obecního úřadu zapsáni v DODATKU stálého seznamu voličů (dále jen „dodatek“).

Podmínky pro zápis do dodatku: – státní občanství jiného členského státu EU, – dosažení věku 18 let (požádat o zápis může i cizinec, který dosáhne tohoto věku nejpozději ve druhý den voleb) – povolený trvalý pobyt nebo přechodný pobyt občana EU (prokazuje se platným průkazem) – podání žádosti a předložení dokladů o cizím státním občanství a povolení k pobytu v ČR.

Občan členského státu EU, který o zápis do dodatku již jednou požádal pro některé předchozí volby do zastupitelstev obcí, v něm zůstává zapsán, aniž by musel svoji žádost pro každé volby opakovat (zůstává v dodatku zapsán i v případě změny trvalého/přechodného pobytu na území ČR).

Z dodatku lze voliče vyškrtnout jen na jeho vlastní žádost nebo z důvodu pozbytí práva volit (např. ukončení pobytu na území ČR).

Lhůta pro zápis do dodatku: – na základě žádosti může úřad provést zápis až do 3.10.2018 do 16 hodin, kde mohou cizinci s povoleným pobytem v m.č. Praha 6 žádat o zápis do dodatku: – odbor vnitřních věcí Úřadu městské části Praha 6 v úřední dny pondělí a středa od 8 do 18 hodin, popř. po domluvě v jiný termín (Bc. Lucie Hásková – 1. patro budovy radnice Čs. armády 23, č. dv. 126, tel.č. 220 189 772, lhaskova{zavináč}praha6{tečka}cz )

Po zápisu cizince do dodatku provede úřad hlášení Ředitelství služby cizinecké policie.

Tags: